Algemene voorwaarden van

BEAUTY AND NAILS GIGI

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding,behandeling en transactie tussen Beauty and Nails Gigi en een cliënt waarop Beauty and Nails Gigi deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen

Beauty and Nails Gigi zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig

de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beauty and Nails Gigi zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty and Nails Gigi melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty and Nails Gigi 40% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

4. Betalingen

Beauty and Nails Gigi vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Beauty and Nails Gigi vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant te voldoen.

Betalingen zijn uitsluitend á contant en betaling in termijnen is niet mogelijk.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Beauty and Nails Gigi na afloop van de eerste behandeling van alle gegevens,

waarvan Beauty and Nails Gigi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoord is te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beauty and Nails Gigi neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Beauty and Nails Gigi behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Beauty and Nails Gigi de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Beauty and Nails Gigi is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie

die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty and Nails Gigi verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Beauty and Nails Gigi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beauty and Nails Gigi salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige

informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty and Nails Gigi is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

8. Garantie

Beauty and Nails Gigi geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. De garantie voor kunstnagels vervalt indien:

• De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.

• De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

• De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk heeft afgebroken.

•De cliënt de kunstnagels herhaaldelijk heeft gestoten waardoor er lucht onder is gekomen of deze zijn afgebroken.

•De cliënt andere producten dan door Beauty and Nails Gigi geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van kunstnagels.

• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf dagen heeft opgevolgd.

• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal

Beauty and Nails Gigi heft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen

indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Beauty and Nails Gigi meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Nail art

Indien Beauty and Nails Gigi een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp,

dan geldt dit slechts als aanduiding.

Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld.

Het copyright op aangebrachte nail art motieven is berust bij Beauty and Nails Gigi.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen,

heeft Beauty and Nails Gigi het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaf van redenen.

12. Recht Op elke overeenkomst tussen Beauty and Nails Gigi en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.